مه ستی یه که م و خوشه ویستی

 

 

ئه و شوێنه ی که عه شق سه رۆ که !

پێنووسه که م ئه يويست چيتر ،

 له سه ر ئه و له وحه يه شتێک نه نووسێت !

ئه يويست چيتر له مه ر تۆوه ، شتێک نه يه ت به مێشکيا ...

ئه يويست بێده نگی بکاته بيانووی بيرچوونه وه ...

...

من هه مو شتێکم بير چۆ ته وه ...

خۆم ...

عه شق ...

بۆنی خاکی باران لێدراوی شه وانی بارانيم ...

چاوه ڕێ بوونه کانی هه ميشه ييم ...

هيوا به به يانی چاوه کانت ،

ڕۆيشتنه که ت ...

نامه کانی هه رگيز نه گه يشتووم  ،
...

به ڵام ئه وينه که م ...

نه م ئه زانی ،

به يانی ...

ڕه سمی تۆ له سه ر ديواری دڵم ،

بۆ هه ميشه وينه ی تۆی گرتووه و ...

وێران کردنی مه حاڵه !!!

<< سه هه ند >> 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۸/٢٢ - mastyakam


به رگی زه رد ... !

به رگی زه رد ... !

ئه گه ر رۆژێک به رگه گه ڵايه کی زه ردت بينی

که له دارێک که وته خوار ...

کاتيک بينيت سه دان خولی خوارد و که وته ئاوی چه مه وه و ...

هيواکانی سپارد به ئاوی چه م ...

ئه گه ر بينيت و له ناکاو فرميسکێک ، که وته سه ر گۆناکانت و

 نه ت زانی بۆچی ...؟!

ئه گه ر بينيت ...

ناتوانی چاو له سه ر ئه و گه ڵا ، وشک هه ڵگه ڕاوه هه ڵگری ،

يان کاتيک هه روا ڕێگه ی به رده می گه ڵاکه ت ،

به چاوه کانت به ڕێ کرد* ...

ئه و کاته من وه بير خۆت بێنه وه ...

که ته مه نی خۆم ، وه کوو ئه و گه ڵايه

هه ر ئه و کاته ، سپارده ده ستی ئاوی ئه و چه مه و

چه ميش ڕۆحی منی له گه ڵ خۆيا برد ... !

تۆش ...

دره نگ ده ستت درێژ کرد تا بيگريته وه و 

نه هێڵی سه فه ر بکات و بڕوات !

تۆ نه تهه ويست بزانی که يه کێک بوو که له شوێنێک ...

له ناو ئه و شاره گه وره يه دا ...

له گۆشه ی ديواری هۆده يه کا

به هيوای هاتنی تۆ ، چاوی له سه ر ده رگا هه ڵنه بڕی

تاکوو ...

خۆی بوو به هاوسه فه ری

ئه و گه ڵايه ... !

*به ڕێ کردن : به دره قه کردن


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/٥/۳٠ - mastyakam


يبر ...!!!

بیر ...!!!

من وه بير خوت بينه وه
له خورهه لات ، له عه رزی سوور ...
له تينويه تی گولی سوور ...
له بارينی باران
له خولی گوشراوی  که ويرو به ره هووت
له ناو دلی عاشقانی هه ميشه راچله کاو ..
له سوکه خه وی منالان ...
له سوری ته نيا ماچيک ،
من وه بير خوت بينه وه ...
له چرکه ی بيروکه يه ک
له بزه ی خه نده ی مناليک ... !

{ سه هه ند}

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱/۳٠ - mastyakam


خه يال ... !

خه يال ... !
گوتم ئه بی بروين ...
هاواری کردو گوتی :
به ره و کوی ؟
گوتم : بو شوينيکی بی ناوو نيشان ...
به ناو غوربه تی کولانه کونه کاندا ...
ئه بی بروين !!!
سووکه بال و پر له ئاواز ...
گوتم : تو له کويی ؟
گوتی : له سيبه رم
له ناو خه يالی دوينی و دله خورپه ی سبه ينی ... !
گوتم : تو کيی ؟
پيکه نی ، به وينه ی مناليکی ليو به بزه ...
گوتی :
خه يالی شه ويکی زستان !
« سه هه ند »

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱/٢۸ - mastyakam


بؤني شكست ... !

بؤني شكست ... !

زةمةنيَكة

شةثؤلةكاني ئةم عةشقة

ياري بة ئاويَنةي رووني,

 دلَم دةكا و

هةر رؤذةي ثارضةيةكي

 دةكيَشيَ بة

تاشة بةرديَكي رؤخ دةرياي

نائوميَدي,

تةمةنيَكة وا راهاتووم,

هةموو شةويَ

خةناوكةيةك

لة زةنطيانةو 

موورووة رةنطاو

رةنطةكاني

خةون و خؤزطة سثيةكانم

بهؤنمةوة ...

كةضي طةردني ئةوينم

ملوانكةيةكي ثةلكةزيَرينةيي

لة طةردني خؤي نةبيني,

من فيَر نةبووم

 بؤ ساتيَكيش

بؤني شكست

 لة رؤحم بيَ و

دابنيشم ...!

بةديار كوانووي

ثر لة سووتووي

خةونةخؤلَةميَشي يةكان ،

كةضي ئةمشةو

من شؤرةسواري نوشوستي و

داية طةورةي

فةرهةنطي طشت

خةمةكانم ... !

رةنطة ئةمة

سةرةتاي ضركةي كؤتايي

لةرينةوةي ذيَيةكاني

طيتارةكةي

ئةو هةستةبيَ ...

سةردةميَكة

هةموو شةويَ

ضاوي دلَم كلريَذ دةكاو

طؤراني سؤزم

بؤ دةلَيَ ... !

خوليا حسيَن/كةنةدا
 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱/۳ - mastyakam


ديسانه وه ته نيايی ... !

ديسانه وه ته نيايی ... !

به و جوره ده ستی پی کرد ...

ده سته کانی به ره و من دريژ کرد

گوتم نا ،

تکات لی ده که م ...

نامهه وی بيی بو لام ،

ليت ئه ترسم ...

به لام کاتيک ده سته کانمی گرت ،

ته زوويه ک به له شما هات ...

جووتيک ده ستی سارد و سر ... !

سه رما له نووکی په نجه کانيه وه ،

هاته ناو له شمه وه و

سه هولم به ست !

يه که مجار زور سه خت بوو له گه ل ئه و دا ژيان کردن .

به لام دواتر عاده تم پيی کرد ،

ئينسان به هه موو شتيک عاده ت ئه کا ! حه تا به ته نياييش !!!

ئيستا ئيتر بووين به دوو هاوريی يه کتر ،

به يه که وه ئه روين ،

هه ناسه ئه کيشين، پی ئه که نين،

کتيب ئه خوينينه وه ... خه ون ئه بينين .

ئه وکاتانه ش که ده ورووبه رمان قه ره بالغه ،

من و ته نيايی هه روا هاوريی يه کترين ... !

ته نيا ئه و کاتانه که «» ئه وينيکی «» عاشق ،

به زه رده خه نه ی سه ر ليوانی و به ناو پيچاوپيچی زه مه ن دا

ئه گاته لام ،

خوی گران ئه کاو ناو چاوانی گرژ و مور ...

به لام ئه و کاتانه ش دريژ خايه ن نين و من و ته نيايی

هه م ديسان يه ک ئه گرينه وه !

هه نديک له روژان ماندوو ئه بم و به سه ريا هاوار ئه که م ..

. پيی ئه ليم که بروات و من جی بيليت !

به لام ته نيايی ئه وه ی باشه که هه ر چه ند به سه ريا هاوار بکه ی ،

 دلگران نابيت و هه ميشه له په نام ئه مينيته وه ... !

حه ز ناکه م ته نيايی ،

به نيگاکانی درويينه ..

پيکه نينه کانی «» ته زوير «» ..

هه والپرسی يه کانی ئيجباری و

چاکه کانی خورايی ...

بگورمه وه ... !

ئه ليم ئيستاکه ، که من و ته نيايی به وجوره بووين به هاوری ،

باشتر وايه که تا سه ر به يه که وه بين ... !

ته نيایی ده سته سارده کانی ئه خاته سه ر کولمه کانی من و ئه لی :

ئه ی باشه ، که وايه بوچی فرميسکيک له گوشه ی چاوه کانتا

«» قه تيس «»

ماوه ؟!

گوتم : به سه ، هيچ مه لی ،

 ئه وه له به ر خاتری ئه وه يه که سه رمام بووه ...

له جياتی چاوه کانم ، سه يری ليوه کانم بکه ...

چاو لی که چون پيت پی ئه که نن ... !

«» ئه وين ناز ناوی هاوری يه کمه له ئيران

«» ته زوير واته قولابی

«» قه تيس فرميسکيک که له گوشه ی چاودا بمينيته وه و سه ر ريژ نه بيت .

ئه ڵين شيشه کان ئيحساسيان نيه

به ڵام کاتيک له سه ر شيشه يه کی هه ڵم گرتوو نووسيم ...

خۆشم ئه وێی

ئارام گريا ...

« سه هه ند »

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٢/۱٤ - mastyakam


ئه ستيره ...

 
ئه ستيره ...

ئه ستيره کان ئه ژميرم
 
به لکو خه و بمباته وه !
 
۱... ۲... ۳... ۴... ئاخ ديسان تو له ئاسمانی !؟
 
خه و له چاوانم په ری ... !
 
 
<< سه هه ند >>

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۳٠ - mastyakam


 

Happy Valentine's Day

روز عاشقان بر همگی شما مبارک !

روژی عاشقان پيروز بيت !

<< سه هه ند >>

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/٢٥ - mastyakam


پيشکه شه به به ريوه به رانی فستيوالی آدم برفی ... !

منالانی بی تاوانی خوشی نه ديو ... !


جه و سارده ... ! چه ند ساتيک ئه بيت که روژ ئاوا بووه .

 مناليکی برسی له که نار جاده يه ک ،

 بير له ماله وه ئه کاته وه . ئه مشه و ئه بی دوو قاتی

دوی شه و، پاره بباته وه ماله وه ... !

 به لام ئيستاش ۲۰ ديناری که مه .

دله خورپه ی ليدان خواردن له باوکی ،

 سه رتاپای وجوودی داگرتووه .

هه لئه ستی و زور عاجزانه ،به هه ر دووک ده سته بچکوله کانی

خوی ، داوينی خه لک ئه گريت و

پی يان ئه لی که خويان کيشانه بکه ن ... !

ده سته بچکوله کانی له به ر سه رما ،

ره ش هه لگه راون و به رده وام

ئه يانخاته نيوان هه ر دووک قاچه کانی ،

 به لکو مه رهه ميک بيت  له به رانبه ر سه رمادا.

ئيستاش ۱۰ ديناری که مه ،

 شه وی پيشوو ته نيا له به ر خاتری ۲ دينار ،

باوکی ناچاری کردبوو که تا به يانی ،

له پشت ده رگای ماله وه بمينيته وه ،

ئه ويش له شه وانی ساردی به فرانباردا ... !

فرميسک له چاوه کانی دا کو ئه بيته وه و

 ئه بی به بازنه و به سه ر

کولمه کانی دا سه رريژ ئه بيت .

هه ر که سيک که تيپه ر ئه بيت ،

به قسه ره ق و تونده کانی خوی ،

 دلی ئه و مناله بچکولانه يه ئه شکينيت .
...
...
...


له بيری ئه وه دايه که ئيتر نه گه ريته وه ماله وه و

 ژيانی منالی خوی له ناو کولانه کانی بی چاره نووسدا تيپه ر بکات .

له ناکاو هه ر دووک چاوه کانی قيت ئه بن و

 نيگاکانی ئه بريته نوقته يه ک ، که بو ئه و ،

حوکمی به ديهاتنی ئاره زوويه که .

موسيقای جوانی با ، هيدی هيدی ،

۱۰ ديناری يه ک به سه ر ئاسفالتی

جاده که دا ، بو ئه م لاو ئه و لا، ئه کشينيت .

مناله که بير له وه ئه کاته وه  که

ئه م شته ، باوکی خوشحال ئه کات .

هه ر ئه ليی ده رگای باخيکی پر له ميوه يان بو کردوته وه .

ئاواته کانی منالان چه نيک به سته زمانن .

به شوقيکی ئيجگار زوره وه ، کيشانه که ی ويل ئه کات و

به ره و ۱۰ ديناری يه که ، را ئه کات .

ته نياو ته نيا چه ند هه نگاويکی ماوه بو گه يشتن به ئاواته کانی

ده ست پی را نه گه يشتووی .

له م کاته دا ، له ناکاو ، هاژه ی سه ياره يه ک ،

هه موو ئاواته خنجيلانه کانی ئه سريته وه ... !

پلکی چاوه کانی ، زور به نه رمی ، دينه سه ر يه ک ... !

پتر له چه ند ساتيک ئه چيته کوماوه و له کوتايی شدا ،

 بو هه ميشه خه ويکی ئه به دی ئه يباته وه .


دونيا چه نيک بی به زه يی يه که مناليک،

 ته نيا بو خاتری ۱۰ دينار ، هه موو

ژيانی خوی به با ئه دا .

خوزگه هه ر گيز له دايک نه ئه بوو ،

خوزگه هه رگيز پيويستی به

ئيمه نه ئه بوو ، ئه وه شيرين ترين جوری مه رگه

 بو منالای له و جوره ... !پيشکه ش به هه موو ئه و که سانه ی که له ريگای به دی هينانی مافی منالان ؛
خه بات ئه که ن و به تايبه تی پيشکه شه به به ريوه به رانی فستيوالی آدم برفی
له شاره کانی کوردستان .

<< سه هه ند >>

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/٩ - mastyakam


چوار شت ... !

من ، مانگ ، فرميسک ، ئاخ


فرميسکيک که وته سه ر گوناکانم

شوقيک نيشته سه ر رومه تم

وا هه ستم کرد که ،

ته نيايی يه کانم کوتايی يان پی هات

به لام ...

چه ند چرکه يه ک دواتر ،

ئه و له گه ل منا نه مابوو .

له وينه ی ماچ کردنيک ،

ماچيکی کرده سه ر گوناکانم و

که وته خواروو، رويشت به رووی عه رزا ...

ديسان من بووم ... !

من بووم و مانگيش ...

هاوارم کرد ئاخ ... !

<<سه هه ند>>

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱۱/۳ - mastyakam


پيشکه ش به ئه وين له ئيران !!!

یه ک دونيا ته نيايی ... !


ماله که م ميوانداری يه ک دونيا ته نیايی يه


هه ر وه کوو ، ئه و ده شته پانوو به رينه


وه کوو ئه و ريگا دورو دريژه ..


وه کوو ئه و کیوه بلينده ..


گه ر نه نالينم ،


گه مژه م !


گوم ئه بم له ناو ئه و رازه دا !


گه ر بليم گه مژه م


کوا که سيک  

که تی بگات ، له و رازه ... !
 
<< سه هه ند >>

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٠/٢۸ - mastyakam


پيشکه ش به تو گولی (N) ، چونکه ناتوانم له بيرت که م !

نوشتانه وه


نوشتانه وه
«شيرکو بيکه س»

گولاله يه ک بو توترکيک نوشتايه وه ،
ده ستی ماچ کرد ..
که ليبويه وه و هه ستايه وه ،
ره نگی سووری رژابوويه به ر تووترک و ،
هه تا مردن به داخی ره نگی زه رده وه،  تلايه وه .

نوشتانه وه بو دواجار !!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۱٠/٢٦ - mastyakam


 

چه‌تر

شێرزاد حه‌سه‌ن


من و كچێك..له‌دوڕیانێك‌دا لێكدی نزیك‌بووینه‌وه،

قوڕه زێلاقه هه‌نگاوه‌كانی من و ئه‌وی قورستر ده‌كرد، شاڕێگه‌یه‌ك كردینی به دوو پیاده ، كه ڕووه‌و جاده‌كه ملمان ده‌نا، له‌پڕ بارانێكی به خوڕ دایكرد ، كچه خێرا چه‌ترێكی له ژێر‌پاڵتۆ سووره‌كه‌ی ده‌رهانی و هه‌ڵیدا، له‌دواوه‌ تێم ڕوانی، قژه قه‌ترانی‌یه‌كه‌ی، نه‌كورت‌و نه‌درێژ به‌سه‌ر پاڵتۆكه‌یدا په‌خش‌كردبوو، له‌ژێر ئه‌و پالتۆ ئه‌سوره‌شدا هه‌ردوو لا كه‌فه‌ڵی له‌گه‌ڵ هه‌نگاوه‌كانی سه‌مایان ده‌كرد، لێزمه‌ی بارانه‌كه ی له ‌له‌نجه‌ خست،  هێشتا مابووی بگه‌ینه‌سه‌ر جاده‌كه، باران‌و بێ‌چه‌تری ئه‌سته‌مه !                                             

باران و ته‌نیایی‌ ...

 له‌شوێنانی دیكه‌ی دونیا باران خه‌ڵكی پیاده‌و ته‌نها ، به‌یه‌كدی ئاشنا ده‌كا،
دوو دوو ده‌خزێنه ژێر چه‌تره‌كان..

كه‌چی لێره

نه باران

نه به‌فر و
نه گڕكان
،
ته‌نیاكان به یه‌كدی‌ئاشنا ناكه ن ، ژێر چه‌تری ئه‌م كچه‌ی به‌رده‌مم جێی دوو كه‌سی تیا ده‌بێته‌وه، چه‌ند جوانه‌ گه‌ر ئه‌م جوته كچ‌و كوڕێك‌بن، جوانتیرشه‌ گه‌ر ئه‌و كوڕوكچه‌ش دڵدارو دڵخوازی یه‌كدی بن.. وه‌ لێ ئه‌فسووس نه‌وایه‌و نه‌واش ده‌بێت..ڕاڕا‌يی هیلاكی كردم، دوو دڵی كرمێی كردم، ئان‌وسات كه‌حه‌زم ده‌كرد ڕووی ببینم ئاوڕێكی دایه‌وه، ئاورێكی دوژمنكارانه، چاوه‌كانی بێزاری‌و ڕقیان ده‌نواند.
بێزاری له‌چی‌..؟ نه‌م ده‌زانی ..
گومان له‌كێ‌..؟ نازانم..
ڕه‌نگی چ ڕقێك ..؟ چوزانم..
ئه‌و چاوانه ‌كه‌ هه‌ر د‌‌ه‌كرا
 
غه‌رقی خۆشه‌ویستی بن منیان ترساند ..منیان ڕه‌نجاند.. پێشی كه‌وتم به‌و ئومێد‌ه ی خۆی بۆ نه‌گیرێ‌و بانگم كا ..خێراتر هه‌نگاومنا، قه‌ره‌ به‌قه‌ره‌ی ڕۆيشتم ..دزه ‌نیگایه‌كم تێ بڕی.. بێ‌هوده‌بووم.. بارانیش زیاتر دایكرد،
زیاتر شۆردمی ،
پاشه‌كشێم كرد،
گه‌یشته‌وه‌ لام ، دیسانه‌وه بانگی نه‌كردم ، شه‌رمێكی كوشنده دایگرتم چارم نه‌ما ، تیژتر هه‌نگاومنا، ئان و سات گه‌یشتمه‌ سه‌ر
 
شۆسته‌كه و ئاوڕم لێ‌دایه‌وه_
وه‌ی له‌ ڕێكه‌وت..دیم كتوپڕ خلیسكا و یه‌ك ته‌خته له‌ناو قوڕو چڵپاودا په‌له‌واژه بۆوه ..خێراتر هه‌نگاوم نا ، تا فریای ئه‌و پاسه بكه‌وم كه‌له‌ژێر لێزمه‌ی باراندا گران ده‌له‌نگی.. بزه‌یه‌ك نیشته‌سه‌ر لێوانم .. له‌خۆم پرسی: تۆ بلێ‌ی بزه‌ی سوكه ڕق‌و تۆڵه يی ‌بێ ، له‌و كچه نه‌شمیل‌و بێ باكه ..ته‌ریق بوومه‌وه ..له‌و ‌هه‌سته په‌نهانه‌   دایگرتم...                                                        

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/۸/۱٠ - mastyakam


سناريويه کی ، ته واو نه بوو ... !

 قه له می ئه م شه وم ، به نابه دلی بوته هاوريم
قه له می ئه م شه وم له رزوکه
هه ر ديريک که ئه ينووسيت ، ئه وه ستيت ، چوونکه حه ز ناکات
دريژه به نووسين بدات .
شه وه ... !
بوغزيک گه رووم ئازار ئه دات
له ناو بيابانی ته نيايی دا ئه چمه پيشه وه
توفانيکی زور به هيز ، ته واوی خوله کانی له شم ،
له گه ل خوی ئه بات ... !
شه وه ... !
دلم قورسه و داگيراوه
اه ناو قه فه سی جسم دا جيگای نابيته وه .
ئه ليی له ناو چنگی که سيک دا گيری خواردووه
چنگيک که هه ر چه ند ده مانيک قه پی لی ئه گريت ... !
شه وه ... !
چاو ته ره ...
جه وی ئاسمانی دل ، پر له هه وره .
بارانيکی توند ئه باريت و له نيوان شه پوله ترس هينه ره کانيه وه ،
به له می گيان ، بو ئه م لاو ئه ولا ئه بات .
شه وه ... !
روح ماندوويه ، قه سدی فرينی هه يه ...
به لام په ريکی پيوه نی يه بو فرين .
په رو بالی دل سووتاوه و بوته خوله ميش .
ئيتر دليک نامينيته وه ، که لیبدات .
ئيتر دليک نه ماوه که عاشق بيت .
ئيتر باليک نه ماوه که بفريت .
شه وه ... !
له جسمم ، له روحم ، له دلم ، له مانم ، شتيک نه ماوه ته وه
شه وه ... !
شه وه ... !
شه وه ... !
شه ويکی تاريک و بی به زه يی .
شه ويکی تاريکی ره ش .
شه ويکی پر له خه م ...
تاله کانی خه م ، يه که يه که به ده وری جسمم دا ئه پيچرين ... !
تيره کانی  خه م ، يه که  يه که به ره و نيشانه ی دل ئه رون و


دل ئه پيکن .
ديسان شه و هاته وه ... !
شه ويک که سه روکی خه مه ... !

نيگاکانت بو هه ميشه له به ر چاوم ئه ميننه وه ، به لام ئيتر به که س ناليم ،
مه بادا روژيک له به ر چاوم بکه ويت .

من رجام لی کردی له گه ل من بی ... !
به لام تو وتت ، هه رگيز ؛ هه رگيز ... !
جوابيکی قورس و گه وره ...
دله خورپه ی ئه م هه رگيزه ، منی کوشت ... !

دونيايه کی سه يره ...
کاتيک که نه بوو
من پيويستيم به وونی بوو ... !
کاتيک که رويشت ،
من له چاوه روانی ئه و دا ، ئه ژنوکانم کرده باوه ش ... !
کاتيک که ئه و ته واوی کرد ، من ده ستم پی کرد !
به لام چه نيک قورسه ته نيا له دايک بوون ... !
وه کوو ته نيا ژيان کردن و ته نياش مردن ... !
گرنگ ئه وه نی يه که ئيستا دلت بو که سيکی تر لی ئه دات ،
گرنگ ئه وه يه که من بو هه ميشه ته نيام ... !
بو هه ميشه ... !
ئه ويش به س به خاتری تو !!!
خوزگه ئه تزانی ...
يه که م روژه کانی هاتنت ، ئه مزانی نامينيته وه ... !
بو يه دلم خوش نه بوو ...
کاتيک که مايته وه ،
به خاتری ريز گرتن له مانه وه ت ،
هه موو بالنده کانم به  يه که وه فراند .
به لام ئه مروکه ، بو مانه وه ت ، خوم به زنجير ئه کيشم .


به لی ئازيزم ...
روژانيکيش نووسيم و بوتم نه نارد ،
له گولی " ن " بپرسه ، ئه زانيت که من بو پيتم نه گووت ...
به لام ليره دا بيله با منيش ، چيروکی ژيانی ئه م فه تره يه ، هه ر چه ند کورتيش بيت ،

بگيرمه وه . ئه زانم که به س خوم و خوت ليی تی ئه گه ين .

****
به سه ر هاته کانی عاشقيکی دل پاک ، له ناو سناريويه کی ته زوير دا .

ئه و دلداريه که م وينه يه ی که ده ستی پی کرد ، ئيستاکه جوانتريش
ئه بيته وه ! بيرت دی يان نا ؟
سه ره تای ئه م رومانه له ده ستيکی ويل بووه وه ده ستی پی کرد ، ده ستت نه گرتم ، تاکوو مه ستی يه کان ده ست پی بکه ن . من ئه و نهگرتنه م به ته واوی نه جيب بوونيک که له چاوه کانت ئه باری ، نه به حيسابی نه جيب بوونت ،
به لکو به حيسابی غروورت دامنا.

تو هه ر ئاوا به ساده يی ، بوويته مه عشوقی مه غرووری ئه و عاشقه هه ميشه غه مگينه ... !
به لام رومان ، رومانيکی عه جيب بوو ! عاشقه کان هه موو غه ريب بوون . من ، نه پيکه نينه خوشه ويسته کانی ته واو نه بووت ، به لکو ، وينه ی شاراوه ی پشتی ئه و پيکه نينانه تم ره سم ئه کرد و توش هه ميشه به خاطری ئه و درکاندنه له ناکاوانه م ، تووره ئه بووی . مه ستی يه کانی من شايه د ، ته نيا
مه ستی يه کانی دونيا بن ، که له جياتی به رز کردنه وه ، ئاستيکی
نزم ئه ده ن به مه عشوق ... !
به پيچه وانه ی هه موو عاشقه کانی دونيا ، من هيچ کاتيک ئاره زووی
ماچ کردنی مه عشوقم نه بووه . ئاره زووی من زور ساده و ساکارتر له و قسانه بوو :

حه زم ئه کرد له به رامبه ر خوم داتبنيم و به س سه يرت بکه م . تو ناز بکه يت و

منيش بو نازه کانی تو ، هونراوه درووست بکه م .ئاره زووی من ، به هه موو ساده گی يه وه ، ئاره زوويه کی ده ست پی رانه گه يشتوو بوو ... !
به لام تو ، ته واوی هه ولی خوت دا ، که گه وره ترين ئاره زووی ژيانی من
ده ست پی رانه گه يشتووتر بيت . هه ر روژ له بيری دروست کردنی
سناريو يه کی نوی دابووی ، هه ر روژ منت ته بعيدی ولاتيکی نوی ئه کرد ، روژ له گه ل روژ دا ياری يه کانت ئه گوری ، بو ئه وه ی باشتر به قه سدی خوت بگه ی !

ئه بوو به جوريک رازی کفراوی ژيانت بشاريته وه . ئه بوو له چاوی خه لک دا وا بنوينی که دوست و هاوريی منی . به لام وا نه بوو ، هيچ کاتيک وانه بوو . من ته نيا ياری چی يه کی ناو سنا ريوکه ت بووم ، که زور بی به زه يی يانه له لايه ن ده رهينه ره که يه وه که خوت بووی ، خرامه گوشه ی تاريکی ته نيايی يه وه . هاوری داماوه ، بيانی يه که ی خوم و خوت، ئيستاش پيی وايه که ئيمه خوشه ويستی يه کترين . خوزگه وا بوايه ، به لام ئه و نازانی که گشتی ، فليم بوو . خوشه ويسته که ، که سيکی تر بوو که له ناو
سه ناريوکه دا ياری نه ئه کرد . ياری چی يه که م خوم و خوت بووين ،
که سی دووه م هاوری بيانی يه که مان بوو که مه ترسی ئه وه ت لی ئه کرد رازه که ت لای

ئه و بدرکيت .
که سی سيهه م هاوريی مناليت بوو که جار جار قسه ت ليوه ئه کرد و باسی خوشه ويستی

ئه وت ئه کرد که عه تفت بو ئه و نی يه .
که سی چواره م ئه و که سه بوو که ئه بوو به خاتری ريز گرتن له ويش بوايه من عاشقی تو نه بامايه . چوونکه هيچ کاتيک وه کوو خوشه ويستی تو خوی به من نه ناساند ، هه ر به و پی يه من عاشقی تو بووم .
که سی پينجه م زور دوور بوو ، ئه بوو بو ده ست پی را گه يشتنی ، مه ودايه کی زور

دورو دريژ به سه ر ئوقيانووسی ئه تله س دا تيپه ر کردبايه . 
ياری چی يه کانی  ناو سناريوکه جيا له خوشه ويستی چواره م که هيچ کاتيک ناوی وه ک

خوشه ويست نه برا ، هه مويان خه يالی بوون ، هه ر کاميک له و که سانه بو ته کميل کرنی به شيک له سناريوکه به کار ئه هينران . له به شيکی فليمه که دا قه رار وابوو له گه ل که سی چوارم له ۱۹ی مانگ دا بچينه وه بو کوردستان ، تاکوو حه فله ی که سی چواره م ته صوير بکه ين .
ده رهينه ر له بيرو بوچوونی من ئاگادار بوو. ئه يزانی ئه گه ر بيت و روژانيکيش رازه که ی له لای من بدرکيت ، لام سه ير نابيت و
بوم ئاسايی ئه بيت .
ساده بووی به لام ساده تر له وه ی که ته صه ورت ئه کرد. يه که م روژی بينينت ، سناريوکه م بينی ، به لام داخه که م عه شق به ر چاومی گرت و
نه يهيشت شته واقعه کان ببينم. تو به و ئيشانه ی خوت ، به س رومانه که ت ،

تيکه ل پيکه لتر ئه کرد ...
چه نيک حه زت به و شلوغی يه ئه کرد ! ئيشه کانی تو له جوری ئه و ئيشه ساخته چی يانه بوون که له يه ک دانه مه عشووق چاوه روان ئه کرا .
خوت کردبوو به شه قاوه ، تاکوو هيچ کاتيک ، ئه و خه مه شارا وه يه ی پشتی چاوه کانت ،

نه درکيت . به لام له و به ينه دا ، من، به خاتری
هه ست پی کردنی ئه و خه مه شاراوه يه ، مه حکوم به له ناو چوون کرام...!
معاشقه يه کی بی هاوتايه : من ته حقيرت ئه که م تو گر ئه گری ، تو ته حقيرم ئه که ی من گر ئه گرم . له و به ينه دا ئاخره که ی که سيک که م دينيت و
ئه و تيکه ل پيکه له ، به هه موو دله خورپه کان و گريانه کان ، بارانه کان و مه ستی يه کان ، گه نجينه کان و قه لاکان ، غوربه ته کان و
دولفينه کانيه وه ، کوتايی پی دينيت ... !
ئيستاش من ده ست پيشخه ری ئه م کوتايی يه م ! هه ر وه ک چون ده ست پيشخه ری ئه م رومانه ش بووم . بيره وه ری تالی ئه م رومانه ، به هه موو رازيکی که تييدا حه شار دراوه ، بو هه ميشه ئه خه مه يه کيک له تاريکترين گوشه کانی دلمه وه و ده رگای به سه ر دا

کليل ئه ده م .

خواحافيز


ورده ورده کاتی خواحافيزی ئيمه ش هاته ريوه
ژيانی نويی ته نيايی يه کان ، هاته ريوه
له باوه شم بگره بو دوايين جار
کاتی رويشتن گه يشتووه
بو روژانی بارانی هه نديک گريانم پی يه که ئه مهه وی
بيخه مه ناو گيرفانم و له نزيک دلم ، دايبنيم .
با وه شيک بيره وه ری له ناو کولی بارمه
هه نديکيش فرميسک و گلی ييم له ناو ده سره يه که وه پيچاوه
کاتيک دلم بيری توی کرد
خه می تو ره فيقی ريگاکه مه ... !


 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٥/۱٩ - mastyakam


یاری يه کی تال ... !!

یاری يه کی تال

ئيتر به زور بروام کرد که ناگه رييته وه
يا ری يه کی تال بوو که ورده ورده عاده تم پيی کردبوو !
ئيتر دلنيا به که ،
جيا له دالغه و خه يالی شه وانه م دا
چاوه ريی ديداری تو ناکه م !
دلنيا به ... !

بیر له وه  ئه که مه وه که ، چون ، داوای لیبوردن له تو بکه م !!!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٥/۱٢ - mastyakam


دره نگ بوو !!

دره نگ بوو !!
بو گه يشتن به تو ، ده ست پيشخه ريم کرد ...
خوم دابه ش کردو ئه توشم شه ريکی ته واوی خه ياله کانم کرد .
حه ق وانه بوو !!!
تو که ئه تزانی که چه نيک به شوقه وه ، خوم دابه ش ئه که م !
ئه ی بو چی ،
زووتر ...
به ر له وه ی له ت له ت ببم ،
جوابت نه کردم ؟!!
بو خواحافيزی زور دره نگ بوو ...
زور دره نگ !!

هه ر کاتیک ده سته کانت بکه یته وه ، ئه که ومه خوار ، زور به ئاسانی !!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٥/٥ - mastyakam


گه ران به دوای تودا ... !!!

هه ر چه ند ده مانيک ، هونراوه يه ک ئه ليم بی وه زن ...!
هه ر چه ند ده مانيک له ناو گه رده لولی بيرو بو چوونه جياوازه کان دا ،
به دوای بوونيک دا ئه گه ريم ، به لکو له ودا ، توم به دی کردبی ،
شايه د ئيستاش هه نديک ميهره بانی وجوودی مابيت !!
ته واوی ميشکم خسته ئيش ، بو گه ران له ناو هه رچی وشه ی قورسه ،
قسه يه کم نه دوزيه وه ، جيا له به خته وه ريت ،

 که پيشکه شی ريگاکه تی بکه م .
له بينايی دوايين کاته کان دا ، چه نيک قورسه بی تو رويشتن و
چه نيکيش قورسه بی تو بوون ... !
هه ميشه رومانه کانی ئاشنا بوون ، نيوه چل ئه ميننه وه ... !
هه ميشه ش ، کاته کانی « له گه ل تودا بوون » له به ر چاوم ئه ميننه وه ...!
توش هيچ کاتيک نه تزانی ، که چه نيک به دزی يه وه ، له چوار چيوه ی
جامی دلمه وه ، توم پيشکه ش به چاوه کانم کردووه ... !!!

 به دل هیوای به خته وه ری تو ، به ئاوات ده خوازم ...!

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٥/٤ - mastyakam


« به دل بيرت ئه که م ... »

«  به دل بيرت ئه که م ... »
جيگای ئه م رسته يه چه نيک به تاله ! روژانيک ئه م رسته يه هه موو
کاته کانی منی دووپات ئه کرده وه . وشه به وشه ی ئه م رسته يه ،
ته نيايی منی په رش و بلاو ئه کرد . به لام ئه مروکه « بيرت ئه که م »
مانايه کی نه ماوه  ! ئيحساسی ئه مروکه ی من بيرت ئه که م نی يه .
ئينسان بو ئه م شته ی که ئه مروکه نی يه تی و دويکه هه يبووه و
سبه يش له وه ئه چی بيبيت ، دلی پر له خوزگه ئه بی .
تو ئه مروکه له گه ل من نيت ، درووسته ! به لام دوينی و دوينی و سه دان

دوينيی تريش ، له گه ل من نه بووی و بو هه بوونی تو سبه ينيک له
گوری دا نی يه ! له گه ل تو دا بوون خه ونی ناو رومانه کانی
هه زارو يه ک شه وه يه و شتيکی موسته حيله، که زور جار به خه ياليش
نايه ته دی !
حه قم پی بده  که بی تاقه ت نيم .من هيچ شتيک نيم ! هيچيکم نی يه !

ئيحساسم له ت له ت بووه و ره سمی شه پولاوی ئه م ئاوينه له ت له ت بووه م ،
له هيچ شتيک ناچيت .
ئيمه پيويستيمان به يه ک « ون بوون» بوو ! به بی بير کردنه وه له قه راغی
ئه و به فرانه ی که به سه ر سه رمان دا ئه باری .
ئيمه ئه بوو مه جالی قسه کردنمان به يه کتر دابايه ، ئه بوو غيره تی بيستنمان وه کوو خوی راگرتبايه ، هه ر وه کوو غيره تی گوتن !
به لا م ئيمه چيمان کرد ؟!
جيا له وه ی که، له يه کتر رامان کرد ! يان به واتايه کی تر له خومان رامان کرد !

 له سه ر بنه مای « دوو که ره ت دوو ، ۲×۲ » قسه مان له گه ل
يه کتر کردو ده رگای دلی بی تاوانمان به رووی يه کتر دا کليل کرد .
ويستمان تاوانباريک په يا بکه ين . عه رزو ئاسمان له به ر چاومان
بوون به  گومان ليکراوی هه ميشه يی ، که ده سته کانيان ،
زور بی به زه يی يا نه ، ده سته کانی ئيمه ی ليک جيا کردبووه !
دوايه ، کاتيک که ده سته کانمان به که س رانه گه يشت ، ئه م جاره
کردمانه شه ر له گه ل خومان . عه شقمان کرد به بيانووی ده مارگرتن و
ليک دابران . سه رمان نايه چالاوی ته نيايی خومان ، تاکوو گريانه کانی
شه وانه مان ، دووباره و دووباره ، ده ست پی بکه ينه وه !
نازه نينی روژانی ته نياييم !
هه موو حيکايه ته که ئه مه بوو ! ئيمه زور به يه کتر قه رزداين . ئيمه به خوشمان قه رزدارين ! هه زار بيانوومان هينا تا بيانووی يه کتر نه بين !
بی خه به ر له وه ی که ، گريانه بی بيانووه کان ئه رژينه سه ر خاک ، به لام

گريانه بيانووداره کان ئه رژينه سه ر شان ، ئه مه ش جياوازی نيوان
عه رزو ئاسمانه !

هوو خوزگه ی دوينيکه ی له بير نه چوو !
تو ئيتر خوزگه ی من نی ! هيچ کاتيک دلم ، پيی خوی له به ره ی خوی زياتر

نه کيشاوه ته ده ر ! خوزگه ی موسته حيل وه کوو خوزگه ی سه رابه
که ته نيا ميشک و بيری ئينسان ئازار ئه دات .
ئاره زووی  ئه مروکه م شايه د گريانيک بيت ،
له داوينی پر له خوشه ويستيت ، به جوريک که مه جالی قسه کردنی
 تيدا نه بيت و ته نيا فرميسک بيت و فزميسک بيت و فرميسک !!

ئه بينی ئه مه ش ، که م موسته حيل نی يه !
کچه جوانه که ی قه لای هونراوه عاشقانه که م !
له هونراوه ئه چيت ژيانی من و تو ، به لام چه ند به يتی که م هيناوه !
لافاوی کاره سات ، وه ها مه رگ هينه ر بوو ، که توماری عاشقانه ی
تيکرا به يه که وه پيچا ، به ناته واوی !!
ئيمه ئه بوو به يه که وه ته واومان کردبايه ، هه ر به و جوره ی که
به يه که وه ده ستمان پی کرد ...
« وه له و تاکيد نيم که تو ده ستت پی کردبی ، به لام له جياتی تو پرسيارم کرد

له خوشه ويستی دولفين ، که تو حه زت ليی بوو !! » ئه م هونراوه يه ،

نه هی تو بوو نه هی من ، هونراوه ی هه ردووکمان بوو!
به لام ئيمه « نه ويستمان و نه توانيشمان » ئه م هونراوه ، ناته واوه ،
بهونينه وه . چوونکه ، ده ستيکی يه کگرتوو له نيوان ئيمه دا نه مابوو !
هيرشی لافاو ، ده سته کانی ئيمه ی له يه کتر جيا کردبووه ...
چه نيک ئاوازی « يه غما » جوانه که ئه لی :
گريام و گريام ، به لام ژانی خومم به که س نه گووت
پشتم گری دا به غروورم ، تا نه که ومه سه ر عه رز
چه نيک ئا واز بی هو بوو ، وه کوو کوتانی مست به ديوار
يه که مين وه رزی شکان ، ئاخرين خواحافيزی !
من ئه گه يشتمه نووکی کيو ، ئه گه ر تو هاو ئاوازی من بوايه ی !
سه دان سه ددم تيک ئه شکاند ، ئه گه ر تو بيانوو بوايه ی ... ئه گه ر تو ئاواز بوايه ی ... ئه گه ر تو بيانوو بوايه ی ...
به لام ئيمه نه مانويست هاو ئاواز بين ، ئيمه بيانووه کانمان ون کردو له پشتی سه دده که و له داوينی کيوه که ، ئاخرين خواحافيزيشمان
به يه کتر ره وا نه بينی !
کچه جوانه که ی عاشقه دولفين !
به س نی يه ئه م هه موو هويه بو نه بوونی تو ؟!!

جوانترین شتیک که تو پیت دام دولفین بوو . خوزگه  توش وه کوو ئه و بوویتایه  !! 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٤/۳٠ - mastyakam


خوشه ويستی باران ...

بارانی خوشه ويستم سلاو !
فه تره يه که زور بی ره حم بوويت و دلت بوته به رد . دوينی که سيکمان کوير کرد ،

له به ر خاتری ئه وه ی که تو نه هاتی . له سه ر چاوه کانی گريوی کردبوو که تو دييت ، به لام تو نه هاتی ، ئيمه ش زور بی ره حمانه
گريوه که مان به جی هينا . کوير بوو تا هيچ کاتيک نه توانی
هاتنی تو ببينيت .
بارانی عه زيزم !
فه تره يه که بو هاتنت هينده چاوم بريوه ته « سه ره وه» ، که چاوه کانی
منيش ، ره نگی چاوه کانی تو و ره نگی چاوه کانی دايکت (ئاسمانيان)
به خووه گرتووه :
شين !
توش باش ئه زانی که من چه نيک له چاوانی شين ئه ترسم .
ئه ترسم که منيش وه کوو هه موو ئه و چاو شينانه ، وه کوو تو و شايه ديش وه کوو دايکت ، سوور بوونم بير بچيته وه .
بارانه که م !
ساغ بوومه ته وه که روژيک له و روژانه ، منيش له سه ر ئه و چاوانه ی که تازه

شين هه لگه راون ، گريو بکه م : « گريو که به يانی باران ئه باريت ؟ من گريو ئه که م له سه ر چاوه کانم ، که به يانی باران ئه باريت !»
ئه گه ر بيت و نه يه يت ، ئه و ساکه ئه بيت له به يانی يه وه ، لايه لايه ی عاشقيکی کوير

ته حه مول بکه ی !
« ئه و عاشقه داماوه ، بينايی چی بوو ... تاکوو کويره که ی چی بيت ...»
بارانی من !
فه تره يه که بی تاقه تی يه کانم زور بوون ، هه نديک کاتيش که
گريانم ديت ، له وه ئه چيت که بدرکيت . تو زور کات به ر له ئيستا ،
له جوابی يه کيک له و لايه لايانه ی من دا نوسيبووت  که :
من نابی هيچ کاتيک ، شتيک بدرکينم .
ده ی زور باشه ،
که واته ئه توانی ببارييته سه ر ده م و چاوم ؟
ئاخر ئه مهه وی ئه و کات دلوپه کانی تو ، تيکه ل به فرميسکه کانم بيت و گريانه کانی من له نيوان دلوپه کانی تودا ، ون ببن و که س نه يانبينيت .
بارانی عه زيزم !
ماچ کردنی تو ئيحساسيکه ، که ته جرووبه نه کراوه و هه ميشه
له نووسراوه کانما ره سمم کردووه .
دويکه زانيم  که ،
« باران هينده ناسکه ، که ئه گه ر بيت و که سيک ماچی بکات ، ئه شکی! »
وه عد بيت که ئيتر هيچ کاتيک ، ئيحساسی ته جرووبه نه کراوم ،
ره سم نه که م !
دوی شه و زور دلم گيرابوو ... راستی يه که ی فه تره يه که دلم گيراوه !!!

خوزگه م ئه خواست که مادام باسی خوشه ویستی دولفین ئه که یت ، توش وه ک ئه و بوویتایه .

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸۳/٤/٢۳ - mastyakam